Nedenfor finner du informasjon om Årets Byrå 2023.


 

Regler og kvalifikasjonskrav

Byrået må oppfylle de nedenstående reglene og kvalifikasjonskravene for å kunne delta i undersøkelsen. Byråer som ikke følger reglene risikerer å bli utestengt fra undersøkelsen og i tillegg kan det ilegges en bot.

 

Byrået

Bedriften må være et byrå eller et konsulentselskap som jobber med oppgaver innen kommunikasjon, kundeopplevelse og -innsikt.

Byrået må ha eget organisasjonsnummer eller være en divisjon/avdeling som dokumenterer egen inntekt.

 

Inntekter på mer enn 6 millioner NOK

Byrået må ha en byråinntekt på minst NOK 6 millioner fra siste årsregnskap. Med byråinntekt menes summen av honorarer og provisjoner /påslag – ikke innkjøp på vegne av kunden.

Har du fusjonert med et annet byrå og mangler samlet byråinntekt? I så fall rapporterer du byråinntektene for hvert byrå som er inkludert i fusjonen (i henhold til siste årsregnskapet).

 

Alle kvalifiserte kunder må sendes inn

Du må sende inn alle kunder som oppfyller kravene nedenfor:

 • Kunden må ha kjøpt tjenester for mer enn 200 000 NOK (eks mva) fra 1/7 2021.
 • Kunden må ha samarbeidet med byrået i minst 6 måneder.

 

Kunder som ikke er kvalifisert:

 • Har nære personlige relasjoner til adm.dir og/eller eier av byrået.
 • Kommunikasjonsbyråer -/konsulenter kan ikke vurdere andre byråer.
 • Er selskaper i samme konsern.
 • I strid med byrået.
 • Er pro bono eller ikke-kommersielle samarbeid.

 

Annet

 • Dersom annonsøren opererer med ulike Brands, håndteres hvert brand/merke som egen kunde.
 • Dere kan oppgi tre kontaktpersoner pr kunde/merkevare (kontaktpersonen må være den som har budsjettansvaret).
 • Antall kontakter fra ett og samme selskap kan ikke utgjøre mer enn 30% av byråets totale svar.

 

Metode og kvalitetssikring Årets Byrå

Årets Byrå er en kundetilfredshetsundersøkelse som består av rundt 45 spørsmål, hvorav 14 er inkludert i vår KTI (kundetilfredsindeks). I tillegg er det rundt 30 fordypningsspørsmål. De 14 KTI-kriteriene er nøye utviklet for å måle samarbeidet mellom byrå og kunde. Uansett hvilken type byrå det er, så er disse 14 KTI-kriteriene inkludert for alle byråer. De 14 KTI-spørsmålene er graderingsspørsmål der du får svar på en skala fra 1–10.

Dersom respondenten ikke kan svare, benyttes «vet ikke», slik at svaret ikke skal påvirke sluttkarakteren.

Det er totalverdien av de 14 KTI-spørsmålene som ligger til grunn for «konkurransedelen» av Årets Byrå. Byrået får en samlet totalverdi som beregnes gjennom en kombinasjon av et gjennomsnitt og en medianverdi på alle KTI-kriteriene. At vi velger å bruke både gjennomsnitt og median, skyldes at det ikke skal påvirke om et byrå har flere eller færre kunder, ved at en veldig høy eller veldig lav score skal ha for stor effekt på totalverdien.

Byrået skal sende inn alle kunder som oppfyller reglene. Blant annet må samarbeidet ha vart en viss tid, kunden må ha blitt fakturert en viss byråinntekt og samarbeidet må hatt en viss varighet. Det er imidlertid viktig at et byrå ikke sender inn kunder de er i konflikt med, Pro-Bono-kunder eller andre byråer, personer man har nær relasjon til osv. For at vi i Regi skal kunne kontrollere at kundelistene er korrekte, benytter vi også egne register. Basert på dette kan det komme inn svar for en kunde, ettersom alle respondentene i dette registeret vil ha muligheten til å vurdere byråene de har samarbeidet med.

Vi kontrollerer at alle respondentene svarer i henhold til reglene ved å stille et par kontrollspørsmål. Dersom en respondent ikke består disse spørsmålene, er de ikke kvalifisert til å vurdere byrået, og svarene diskvalifiseres.

Anonymiseringen i Årets Byrå er svært viktig, spesielt for respondentene. På denne måten føler respondenten at de får muligheten til å karaktersette de byråene man samarbeider med. Alle respondentene svarer anonymt. Vi oppgir aldri, til byrået, hvilke kunder som har svart, eller hvilke kunder ikke har svart.

Vi jobber også for at alle kommentarer blir anonymisert på en slik måte at for eksempel navnene på personer eller selskaper ikke er synlige, og at det heller ikke fremkommer klare sammenhenger som gjør det mulig for et byrå, å enkelt forstå hvem kunden er. Alle kommentarer presenteres i alfabetisk rekkefølge og på det lokale språket.

I løpet av siste del av innsamlingsperioden starter valideringsarbeidet og fortsetter til et par dager etter at studien er avsluttet. I denne fasen kontrollerer vi et tilfeldig utvalg for å sikre dataene i form av vurderinger og kommentarer. Etter lukket samling starter den siste valideringsfasen der vi bruker en statistisk metode kalt Winsorizing. Det innebærer at det fjernes ekstreme verdier basert på standardavvik og middelverdier. Standardavvik er et mål på spredningen basert på gjennomsnittlige avvik fra det totale gjennomsnittet.

 

Våre kategorier 2023

Nedenfor ser du hovedkategoriene våre. Kategorien du deltar i, bestemmes ut fra fokus for din virksomhet. Noen av kategoriene er også delt inn i underkategorier basert på byråinntekt. Vær oppmerksom på at du bare kan delta i en kategori.

Contentbyrå

Digitaltbyrå

Event-/Brandexperiencebyrå

Marketing Data & Technology NY

Mediebyrå

Merkevare og design

PR-/ kommunikasjonsbyrå

Performacebyrå

Reklamebyrå

Service og produktdesign


Tidsplan for Årets Byrå Norge

 • August: Deltakerne registrerer seg og sender kundelisten sin til Regi.
 • September – november: Studien starter; gjennomføres via e-post og telefonintervjuer.
 • Desember: Studien stenger. Regi publiserer deltakerlisten, dvs de byråene som har kvalifisert seg.
 • Januar: Regi publiserer de nominerte: De byråene som har fått de beste resultatene. Vinnerne av Årets Byrå blir publisert på den årlige prisutdelingen.
 • Januar – april: De byråene som har kjøpt sin rapport, får presentert sine resultater.

 

Brudd på reglene og bøter

Som deltaker må du signere en erklæring om at du følger reglene og kvalifikasjonskravene for deltakelse, og at informasjonen er riktig. Dette gjør du når du sender inn kundelisten til Regi. Hvis en deltaker ikke følger reglene og kvalifikasjonskravene, risikerer deltakeren å bli ekskludert fra rangeringen og være forpliktet til å betale en bot på SEK 250 000 for hvert brudd. Dette er fordi et slikt brudd på reglene risikerer å skade omdømme til Regi og Årets Byrå.

 

Vil du vite mer?

For mer informasjon, kontakt en av oss i Årets Byrå-teamet.